Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Jelen adatvédelmi tájékoztató a https://www.oxyextensions.hu honlapon található adatkezelési és adatvédelmi szabályzat felhasználóbarát összefoglalója.

Fontos tudnod, hogy a OxY Extensions Shop munkatársai a mindennapi feladataik végzése során folyamatosan ügyelnek arra, hogy személyes adataid biztonságban legyenek. Adataidat mindig csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeljük, és csak olyan címzettnek adunk hozzáférést (pl. a futárcégnek), akiknek a munkája azt segíti, hogy te az üzleteinkben és a webáruházban könnyebben tudj vásárolni, és akik szintén az uniós adatvédelmi rendeletnek megfelelően gondoskodnak adataid védelméről.

N&eacute: OxY Extensions Denis Andersen s.p.

Székhely: Krožna cesta 10, 6000 Koper

Cégjegyzékszám: 6270387000

Email: info@oxyextensions.hu

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Tájékoztatáshoz való jog

A hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás előtt minden esetben lehetőséget adunk a számodra, hogy a vonatkozó adatkezelési alapelveinket elolvasd, és az alapján hozzájárulj az adatkezeléshez.

Mivel az üzlethelyiségekben kamerás megfigyelőrendszer működik, belépés előtt minden üzlethelyiség esetében elolvashatod a kamerarendszer által rögzített adatok kezelésére vonatkozó irányelveinket.

Amennyiben bármilyen kérdésed felmerül a személyes adataid kezelésével kapcsolatban, arra kérünk, fordulj hozzánk bátran, és segíteni fogunk neked a kérdéseid megválaszolásával.

Hozzáféréshez való jog

Bármikor tájékozódhatsz arról, hogy kezeljük-e valamely személyes adatodat. Amennyiben kezeljük, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: a személyes adatok másolata, az adatkezelés céljai, az adatok kategóriái, az esetleges automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok, az esetleges forrással kapcsolatos adatok, az esetleges címzettek köre, az esetleges harmadik országba történő továbbítással kapcsolatos információk, garanciák, a tárolás időtartama, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és a hatósághoz fordulás joga.

Helyesbítés joga

Amennyiben úgy látod, hogy az általunk kezelt személyes adataid nem felelnek meg a valóságnak, hiányosak vagy pontatlanok, bármikor kérheted azok helyesbítését vagy kiegészítését.

Törléshez való jog

Amennyiben az alábbiak közül bármelyik indok fennáll, kérésedre késedelem nélkül töröljük személyes adataidat:

 • ha azokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy kezeltük
 • ha visszavonod a hozzájárulásodat, ami az adatkezelés jogalapját biztosította, és nincs más érvényes jogalap
 • ha tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs az adatkezelésnek egyéb, elsőbbséget élvező jogszerű oka
 • ha jogellenesen kezeljük a személyes adataidat
 • ha a személyes adataidat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Törlés nem kérhető, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, népegészségügyi területen közérdekből, tudományos és történelmi kutatási célból történő közérdekű archiválás vagy jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

Elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat nyilvánosságra kerül, és törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével észszerűen elvárható lépéseket teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a többi adatkezelőt az érintett linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az alábbiak közül bármelyik fennáll, kérésedre korlátozzuk az adatkezelést:

 • ha vitatod a személyes adatok pontosságát
 • ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését
 • ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de te a saját jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényled
 • ha tiltakoztál az adatkezelés ellen, és mi éppen a jogos indokok mérlegelését végezzük

Adathordozáshoz való jog

Jogod van ahhoz, hogy az általunk kezelt személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítani tudd.

Tiltakozáshoz való jog

Bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást.

Amennyiben tiltakozol, a személyes adataidat nem kezelhetjük tovább, kivéve ha az adatkezelésre van olyan indok, ami elsőbbséget élvez az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A közvetlen ügyfélszerzést célzó (reklám) adatkezelés és az ehhez kapcsolódó profilalkotás ellen tiltakozhatsz. Ilyen esetben adataidat nem kezeljük tovább.

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás esetén kérheted, hogy ne terjedjen ki rád az automatizált döntéshozatal vagy a profilalkotáson alapuló döntés hatálya, ami rád nézve joghatással járna, vagy téged jelentős mértékben érintene.

Visszavonás joga

A korábban adott hozzájárulásod bármikor, a https://the-body-shop.hu oldalon szereplő (e-mail cím, postai cím) elérhetőségek bármelyikén visszavonhatod.

Hogyan valósul meg az adatkezelés biztonsága?

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során megőrizzük

 • a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Számítógépes biztonsági eszközöket használunk (tűzfalak, titkosítás- SSL használata), valamint az adatok továbbítása esetén is védjük adataidat a megfelelő berendezésekkel, szoftverekkel.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Elfogadás dátuma: 2018-10-29